נר ציון – ניסן, הלכות פסח

מחיר באתר:50.00

בתוספת פסקיו והוראותיו של הגאון הגדול
הרב בן ציון אבא שאול זצוק”ל.

מהקדמה ” גם ידוע כמה דקדק מו”ר הגרב”צ זצלה”ה בעניני הפסח , וכשהיה בכוחו ובבריאותו ולא היה

זקוק לאחרים היה נזהר ביותר , וכמעט שלא אכלך ולא שתה ,רק דברים העשויים בבית ,

שאין בהם שום חשש ותערובת ,ולא סמך על הכשרים מהודרים …..

כמו שהבאנו באריכות ב קוטרס הזה ….”